Ogólne warunki gwarancji
DISINMATIC – DM / DMmini / DMmax

Ogólne uwagi

Niniejsze ogólne warunki gwarancji (“Gwarancja”) mają zastosowanie do produktów („Sprzęt”, „Produkty”), wytwarzanych przez firmę SZYMMAR sp. z o. o. sp. kom. (“SZYMMAR”), sprzedawanych pod marką DISINMATIC, które zostały nabyte przez klientów (“Klient”) na terytorium Polski.

O ile nie sprecyzowano inaczej, w innej pisemnej umowie, podpisanej przez autoryzowanego przedstawiciela SZYMMAR, niniejsza Gwarancja stanowi wyłączną gwarancję udzielaną Klientowi i zastępuje wszelkie inne gwarancje lub warunki, wyraźne lub domniemane, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, wcześniejsze ustalenia z przedstawicielami i pracownikami SZYMMAR oraz informacje zawarte w literaturze handlowej SZYMMAR.

SZYMMAR zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Gwarancji. Jeśli jakiekolwiek zapisy w niniejszej Gwarancji stoją w sprzeczności z istniejącym prawem, teraz lub w przyszłości, czyniąc je nieważnymi, to nie powoduje to nieważności innych zapisów.

Warunki gwarancji na Sprzęt

SZYMMAR gwarantuje, że Sprzęt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w okresie obowiązywania niniejszej Gwarancji.

Okres obowiązywania Gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu lub w dniu zakończenia prac instalacyjnych wykonywanych przez SZYMMAR.

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy przy normalnym użytkowaniu.

Przez normalne użytkowanie rozumie się korzystanie ze Sprzętu, w sposób jaki został określony w instrukcji obsługi, przez 12 godzin dziennie. Optymalne użytkowanie wpływa na efektywność pracy dozownika na jednym ładowaniu do 30 000 cykli. Czas ładowania akumulatora 0-100% wynosi 12 godzin.

Warunki niniejszej gwarancji obowiązują od momentu zapłaty pełnej kwoty za sprzęt.

W przypadku wystąpienia awarii sprzętu SZYMMAR, oceni awarię i według własnego uznania zaproponuje jeden ze sposobów usunięcia awarii:

 • Naprawa Sprzętu przez SZYMMAR w siedzibie SZYMMAR
 • Wymiana wadliwej części przez Klienta (patrz: „Części wymienialne przez klienta”)
 • Serwis Sprzętu na miejscu u Klienta
 • Wymiana Sprzętu na nowy lub równorzędny
 • Refundacja pełnej kwoty zapłaconej za Sprzęt
 • Naprawa Sprzętu przez SZYMMAR w siedzibie SZYMMAR
 • W przypadku konieczności naprawy Sprzętu w siedzibie SZYMMAR, Klient na swój koszt prześle wadliwy Sprzęt do naprawy. SZYMMAR na swój koszt prześle naprawiony sprzęt do Klienta. SZYMMAR ma 10-dni roboczych na naprawę Sprzętu od momentu otrzymania do momentu wysyłki Sprzętu do Klienta.

  Części wymienialne przez Klienta

  Części wymienialne przez Klienta, to niektóre podzespoły lub części, które zostały zidentyfikowane przez SZYMMAR jako wadliwe, a które przy użyciu instrukcji, filmów instruktażowych, itp., mogą być samodzielnie wymienione przez Klienta np. podzespoły sterujące, silniki, zasilacze itp.

  Serwis Sprzętu na miejscu u Klienta

  W przypadku gdy SZYMMAR stwierdzi, że Sprzęt wymaga serwisu na miejscu u Klienta, Klient jest zobowiązany do udostępnienia osobom przeprowadzającym serwis: pełnego dostępu do Sprzętu; możliwości użycia odpowiednich narzędzi, sprzętu pomiarowego itp.; odpowiedniej przestrzeni roboczej pozwalającej na bezpieczną pracę; nieograniczonego dostępu do wymaganych serwisem i bezpieczeństwem mediów i zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych: prądu elektrycznego, wody, wentylacji, światła, odpowiedniej temperatury i wentylacji. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za usunięcie przeszkód w swobodnym dostępie do Sprzętu, według wymagań personelu wykonującego serwis, w tym mebli, innego sprzętu, składowanych materiałów, itp.

  Wyłączenia

  SZYMMAR, według swojego własnego uznania, nie będzie zobligowany warunkami niniejszej gwarancji lub może zażądać dodatkowej zapłaty za naprawę Sprzętu, w przypadku gdy wadliwy Produkt: (a) został zmodyfikowany przez Klienta; (b) Produkt został uszkodzony w wyniku naprawy przez nieautoryzowaną przez SZYMMAR serwis/osobę; (c) Produkt został uszkodzony w wyniku wypadku, użycia niezgodnie z przeznaczeniem, nieprzestrzeganiem warunków użytkowania, lub innych przyczyn nie leżących po stronie SZYMMAR;

  Z gwarancji wyłączone są części eksploatacyjne podlegające normalnemu zużyciu w tym m.in. butelka, pokrętła, przyciski itp., o ile ich wada wynika z normalnego zużycia.

  Ograniczenie odpowiedzialności

  W żadnym przypadku SZYMMAR nie będzie ponosić odpowiedzialności za: (a) roszczenia stron trzecich; (b) szkody szczególne, uboczne, pośrednie ani jakiekolwiek szkody, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, w tym utracone zyski, przychody z działalności gospodarczej, reputację (goodwill) czy spodziewane oszczędności, nawet jeśli zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód.

  W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność, z powodu zwłoki po stronie SZYMMAR lub z innego tytułu, ponosi SZYMMAR, Klient może być upoważniony do uzyskania od SZYMMAR odszkodowania. W każdej takiej sytuacji, bez względu na zaistniałe okoliczności, które stanowią podstawę do roszczeń wobec SZYMMAR (włączywszy w to naruszenie postanowień Umowy, niedbalstwo, wprowadzenie w błąd lub inne roszczenia z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej), z wyjątkiem zakresu odpowiedzialności, którego, stosownie do obowiązującego prawa, nie można wyłączyć ani ograniczyć, odpowiedzialność SZYMMAR ograniczona jest do kwoty odszkodowania za rzeczywiste bezpośrednie szkody poniesione przez Klienta, nie wyższej jednak niż kwota zapłacona przez Klienta za produkt.